Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z.,
na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila
referendum
a určila deň jeho konania

na sobotu 21. januára 2023
 Referendum sa koná od 07.00 h do 22.00 h

 

V O Ľ B A   P O Š T O U

        Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať obec trvalého pobytu o voľbu poštou, a to

Ø  v listinnej forme tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu) najneskôr 50 dní predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 2. 12. 2022)

Adresa obce:              Obec Pusté Pole

                                               Pusté Pole 66

                                               065 41  Ľubotín

            Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Ø  elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú adresu obce: obecpustepole@slnet.sk,  najneskôr 50 dní predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 2. 12. 2022).

            Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada. 

 

 

 

O z n á m e n i e

  

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

 

obecpustepole@slnet.sk