• OcÚ Pusté Pole

  Dátum Názov Popis Typ Akcia
  27.06.2019 Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 Číslo dokumentu: 2018 IČO partnera: ... Základné dokumenty stiahnuť Nahlad náhľad [385,73KB]
  09.04.2019 Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 Voľby do Európskeho parlamentu v ... Základné dokumenty stiahnuť [27,41KB]
  28.02.2019 Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 Základné dokumenty stiahnuť Nahlad náhľad [173,79KB]
  19.02.2019 VOĽBY Informácia pre voliča Základné dokumenty stiahnuť [16,82KB]
  31.01.2019 Voľby prezidenta SR Voľby prezidenta SR Základné dokumenty stiahnuť [22,42KB]
  03.01.2019 Beh Víťazstva -Kamienka Beh Víťazstva -Kamienka Základné dokumenty stiahnuť Nahlad náhľad [630,72KB]
  12.11.2018 zverejnenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce zverejnenie výsledkov volieb do orgánov ... Základné dokumenty stiahnuť [11,83KB]
  18.10.2018 Správa o overení IÚZ Správa o overení IÚZ Základné dokumenty stiahnuť Nahlad náhľad [1,18MB]
  18.09.2018 Zoznam zaregistrovaných kandidátov Zoznam zaregistrovaných kandidátov Základné dokumenty stiahnuť [31,63KB]
  24.08.2018 emailová adresa obce pre voľby 2018 Emailová adresa obce pre voľby ... Základné dokumenty stiahnuť Nahlad náhľad [129,15KB]
  20.08.2018 Výročná správa obce Pusté Pole za rok 2017 IČO partnera: 00330141 Výročná správa ... Základné dokumenty stiahnuť Nahlad náhľad [665,42KB]
  16.08.2018 Informácie k voľbám do orgánov samosprávy 2018 Informácie k voľbám do orgánov ... Základné dokumenty stiahnuť Nahlad náhľad [228,85KB]
  19.07.2018 Informácie pre voliča komunálne voľby 2018 Informácie pre voliča Základné dokumenty stiahnuť [20,23KB]
  03.07.2018 Záverečný účet Obce Pusté Pole a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 IČO partnera: 00330141ZávereČný úČet Obce ... Základné dokumenty stiahnuť [188,50KB]
  22.06.2018 Informácia o realizácii projektu "Kompostovanie v mikroregióne MinČol" Informácia o realizácii projektu - ... Základné dokumenty stiahnuť Nahlad náhľad [199,44KB]
  22.05.2018 Triedený zber Triedený zber vybraných zložiek komunálneho ... Základné dokumenty stiahnuť [14,16KB]
  08.01.2018 Separovaný zber 2018 termíny vývozov separovaného zberu v ... Základné dokumenty stiahnuť Nahlad náhľad [269,31KB]
  08.01.2018 Vývoz TKO 2018 termíny vývozov komunálneho odpadu v ... Základné dokumenty stiahnuť Nahlad náhľad [139,96KB]
  07.12.2017 VýroČná správa za rok 2016 Číslo dokumentu: 2016 IČO partnera: ... Základné dokumenty stiahnuť Nahlad náhľad [677,96KB]
  15.11.2017 PHSR 2015-2020 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja ... Základné dokumenty stiahnuť [238,75KB]
  10.10.2017 zoznam kandidátov VÚC zoznam kandidátov VÚC Základné dokumenty stiahnuť Nahlad náhľad [830,48KB]
  10.10.2017 informácia pre volica VÚC informácia pre volica VÚC Základné dokumenty stiahnuť Nahlad náhľad [95,29KB]
  21.08.2017 elektronická adresa obce - volby 2017 Základné dokumenty stiahnuť [43,38KB]
  04.07.2017 Záverečný úcet obce Pusté Pole a rozpoctové hospodárenie za rok 2016 Číslo dokumentu: 1 ICO partnera: ... Základné dokumenty stiahnuť Nahlad náhľad [381,03KB]
  19.01.2017 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady VZN stiahnuť [58,50KB]
  03.01.2017 Dodatok k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady n VZN stiahnuť [40,88KB]
  03.01.2017 Dodatok c. 2 k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odp VZN stiahnuť [40,51KB]
  20.12.2016 Rozpis vývozov TKO 2017 Základné dokumenty stiahnuť Nahlad náhľad [290,06KB]
  20.12.2016 Záverečný úcet obce 2015 Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [388,10KB]
  20.12.2016 Výrocná správa za rok 2015 Základné dokumenty stiahnuť Nahlad náhľad [675,76KB]
  20.12.2016 Rozpocet 2017 Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [1,16MB]
  01.07.2016 Triedme odpady s NATUR-PACKom Základné dokumenty stiahnuť Nahlad náhľad [1,10MB]
  01.07.2016 Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom, drobnými stavebnými odpadmi, spôsob zberu objemného odpad Základné dokumenty stiahnuť [48,26KB]
  17.06.2016 VZN o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi Číslo dokumentu: 1/2016 VZN stiahnuť [224,00KB]
  06.11.2019 Výročná správa 2018 Základné dokumenty stiahnuť Nahlad náhľad [940,06KB]
  06.11.2019 E-mailová adresa pre voľby do NR SR 2020 Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť [95,27KB]
  12.11.2019 Voľby NR SR 2020 Info pre voliča NR SR Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť [23,75KB]
  19.11.2019 Zásady spracovania osobných údajov-GDPR Zásady spracovania osobných údajov Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [625,50KB]
  26.02.2020 TKO 2020 Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za ... Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [0,00BB]
  19.11.2019 elektronická adresa elektronická adresa Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť [12,66KB]
  24.09.2020 Výročná správa za rok 2019 Výročná správa za rok 2019 Iné dokumenty, zmluvy, predpisy
  01.12.2020 vývoz triedeného odpadu 2021 vývoz triedeného odpadu 2021 Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť [51,50KB]
  27.06.2019 VZN o chove zvierat na území obce Pusté Pole VZN1/2019 VZN stiahnuť [47,58KB]
  03.07.2019 VZN O UŽÍVANÍ VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V OBCI Pusté Pole VZN 2/2019 VZN stiahnuť [18,59KB]
  03.06.2021 VZN o určení miest a plôch na vylepovanie plagátov VZN 1/2021 VZN stiahnuť Nahlad náhľad [202,40KB]
  31.08.2021 Výročná správa za rok 2020 Výročná správa za rok 2020 Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [950,54KB]
  08.09.2021 Kompostovanie kompostovanie Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [364,58KB]
  18.11.2021 Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby, ktorá je spojená so zmenou stavby Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [72,31KB]
  18.11.2021 Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby, ktorá nie je spojená so zmenou stavby Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [63,88KB]
  18.11.2021 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [92,04KB]
  18.11.2021 Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [91,58KB]
  18.11.2021 Návrh o zmenu stavby pred jej dokončením Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [103,69KB]
  18.11.2021 Žiadosť o dodatočné povolenie stavby Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [101,12KB]
  18.11.2021 Žiadosť o dodatočné povolenie stavby spojené s kolaudačným konaním Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [102,27KB]
  18.11.2021 Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [89,14KB]
  18.11.2021 Žiadosť o povolenie terénnych úprav Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [88,73KB]
  18.11.2021 Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [80,76KB]
  18.11.2021 Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [76,83KB]
  18.11.2021 Žiadosť o stavebné povolenie Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [101,28KB]
  18.11.2021 Žiadosť o stavebné povolenie spojené v spojenom územnom konaní o umiestnení stavby so stavebným konaním Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [104,32KB]
  12.09.2021 VZN o určení spádovej materskej školy VZN č. 2/2021 VZN stiahnuť Nahlad náhľad [490,48KB]
  18.12.2021 VZN o chove hospodárskych zvierat na území obce Pusté Pole VZN č. 3/2021 VZN stiahnuť Nahlad náhľad [625,20KB]
  31.12.2019 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady VZN 3/2019 VZN stiahnuť Nahlad náhľad [686,12KB]
  03.12.2021 Návrh rozpočtu Príjem Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [96,37KB]
  03.12.2021 Návrh rozpočtu Výdaj Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [101,84KB]
  01.04.2022 Smernica o prenájme KD Smernica č. 1/2022 Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [383,77KB]
  10.05.2022 Štatistický výkaz za rok 2021 Odpady Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [2,38MB]
  03.04.2022 Podmienky poskytnutia finančného príspevku neverejným poskytovateľom sociálnej služby. Podmienky poskytnutia finančného príspevku neverejným ... Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [524,66KB]
  10.05.2022 Záverečný účet obce 2021 Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [765,89KB]
  03.12.2022 Návrh rozpočtu Príjmy Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [82,64KB]
  03.12.2022 Návrh rozpočtu Výdavky Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [100,78KB]
  21.02.2023 Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce Rok 2022 Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [115,92KB]
  22.06.2023 Záverečný účet obce 2022 Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [247,32KB]
 • Obecná rada

  Dátum Názov Popis Typ Akcia
 • Obecné zastupiteľstvo

  Dátum Názov Popis Typ Akcia
  13.12.2018 Ustanovujúce zasadnutie OZ Ustanovujúce zasadnutie OZ Uznesenia stiahnuť [15,09K]
  16.08.2018 Uznesenie OZ III/2018 Číslo dokumentu: III/2018 Uznesenie OZ ... Uznesenia stiahnuť [19,74K]
  25.06.2018 Uznesenie OZ I/2018 Číslo dokumentu: I/2018 Uznesenie OZ ... Uznesenia stiahnuť [16,70K]
  25.06.2018 Uznesenie OZ II/2018 Číslo dokumentu: II/2018 Uznesenie OZ ... Uznesenia stiahnuť [16,92K]
  04.12.2017 Uznesenie OZ I/2017 Číslo dokumentu: I/2017 Uznesenia stiahnuť [20,88K]
  04.12.2017 Uznesenie OZ III/2017 Číslo dokumentu: III/2017 Uznesenia stiahnuť [15,72K]
  04.12.2017 Uznesenie OZ IV/2017 Číslo dokumentu: IV/2017 Uznesenia stiahnuť [16,27K]
  30.11.-0001 Uznesenie OZ II/2017 Číslo dokumentu: II/2017 Uznesenia stiahnuť [16,84K]
  07.07.2017 Uznesenie OZ I/2016 Číslo dokumentu: I/2016 Uznesenie obecného ... Uznesenia stiahnuť [18,09K]
  07.07.2017 Uznesenie OZ II/2016 Číslo dokumentu: II/2016 Uznesenie obecného ... Uznesenia stiahnuť [19,59K]
  07.07.2017 Uznesenie OZ V/2016 Číslo dokumentu: V/2016 Uznesenie obecného ... Uznesenia stiahnuť [19,55K]
  07.07.2017 Uznesenie OZ VI/2016 Číslo dokumentu: VI/2016 Uznesenie obecného ... Uznesenia stiahnuť [21,86K]
  30.11.-0001 Uznesenie OZ III/2016 Číslo dokumentu: III/2016 Uznesenie OZ ... Uznesenia stiahnuť [17,99K]
  30.11.-0001 Uznesenie OZ IV/2016 Číslo dokumentu: IV/2016 Uznesenie OZ ... Uznesenia stiahnuť [20,72K]
  07.07.2017 Uznesenie OZ I/2015 Číslo dokumentu: I/2015 Uznesenie obecného ... Uznesenia stiahnuť [15,85K]
  07.07.2017 Uznesenie OZ II/2015 Číslo dokumentu: II/2015 Uznesenie obecného ... Uznesenia stiahnuť [17,41K]
  07.07.2017 Uznesenie OZ III/2015 Číslo dokumentu: III/2015 Uznesenie obecného ... Uznesenia stiahnuť [20,20K]
  07.07.2017 Uznesenie OZ IV/2015 Číslo dokumentu: IV/2015 Uznesenie obecného ... Uznesenia stiahnuť [20,84K]
  07.07.2017 Uznesenie OZ V/2015 Číslo dokumentu: V/2015 Uznesenie obecného ... Uznesenia stiahnuť [20,52K]
  07.07.2017 Uznesenie OZ VI/2015 Číslo dokumentu: VI/2015 Uznesenie obecného ... Uznesenia stiahnuť [18,45K]
  25.03.2019 Uznesenie OZ I/2019 Číslo dokumentu: I/2019 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [721,66K]
  03.07.2019 Uznesenie OZ II/2019 Číslo dokumentu: II/2019 Uznesenia stiahnuť [18,08K]
  15.12.2019 Uznesenie OZ III/2019 Číslo dokumentu: III/2019 Uznesenia stiahnuť [18,59K]
  07.05.2020 Uznesenie OZ I/2020 Číslo dokumentu: I/2020 Uznesenia stiahnuť [18,32K]
  11.08.2020 Uznesenie OZ II/2020 Číslo dokumentu: II/2020 Uznesenia stiahnuť [16,57K]
  11.08.2020 Uznesenie OZ III/2020 Číslo dokumentu: III/2020 Uznesenia stiahnuť [16,35K]
  14.09.2020 Uznesenie OZ IV/2020 Číslo dokumentu: IV/2020 Uznesenia stiahnuť [17,34K]
  22.12.2020 Uznesenie OZ V/2020 Číslo dokumentu: V/2020 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [300,89K]
  18.05.2021 Uznesenie OZ I/2021 Číslo dokumentu: I/2021 Uznesenia stiahnuť [18,14K]
  31.08.2021 Uznesenie OZ II/2021 Číslo dokumentu: II/2021 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [347,57K]
  30.12.2021 Uznesenia OZ III/2021 Číslo dokumentu: III/2021 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [536,96K]
  21.06.2022 Uznesenie OZ I/2022 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [441,18K]
  30.07.2022 Uznesenie OZ II/2022 Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [320,06K]
  30.11.2022 Uznesenie ustanovujúce zastupiteľstvo Ustanovujúce Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [435,66K]
  30.12.2022 Uznesenie OZ II/2022 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [505,12K]
  20.04.2023 Uznesenie OZ IV/2023 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [431,14K]
 • Komisie

  Dátum Názov Popis Typ Akcia